La Dentosofia “la saviesa de les dents”

Clinica-Dental-Pallach-Tu-Dentista-en-Corbera-Llobregat-936505425

És un enfoc humanístic de l’art de l’odontologia, que considera la globalitat del Ser i amplia la visió clàssica del tractament dental convencional. Va ser creada pel Dr. Michel Montaud i està basada en la Antroposofia.

Des d’el naixement, la boca es modela físicament, per les funcions vitals de la respiració, la deglució-succió, la masticació i la fonació. Totes aquestes funcions constitueixen el cor i el ritme de la dinàmica dental.

Amb el teu recorregut a través de la Dentosofia i amb l’ús de l’Activador Plurifuncional adient, restabliràs al teu ritme, el funcionament i l’equilibri de la teva boca.

T’indicarem una senzilla sèrie d’exercicis a cada etapa del teu procés (centrats en la reeducació de les funcions vitals abans esmentades) i amb el acurats actes dental que es corresponguin al teu cas (només si és necessari).

Tot allò que passa expressa i mostra la teva boca, t’ofereix la possibilitat d’iniciar un nou camí, un recorregut vital i personal conscient, a través del qual, pots restablir l’equilibri de la teva boca i amb ell, el de la teva totalitat.
Durant aquest procés, el teu cas estarà acompanyat en tot moment per la meva persona amb l’atenció serena i en presència.

A través de la teva força de voluntat, aniràs evolucionant, alhora que adquiriràs la capacitat de crear la teva pròpia forma de cavitat oral, conformant “el teu model de boca”.
Aquesta tècnica es pot iniciar en qualsevol moment de la vida, independentment de l’edat o de la situació actual de la boca.

L’objectiu és permetre el desenvolupament harmònic dels ossos maxil·lars en les tres dimensions de l’espai així com dels músculs que s’inserten en ells. En aquest procés, s’equilibren correctament les funcions masticatòries, respiratòries, de deglució (empassar) i de fonació. Tot això permet la correcta col·locació de les dents a la cavitat bucal, segons el model que els hi correspon.

El propòsit del tractament dentosòfic, és l’equilibri de la teva boca i del teu cos, assolint el benestar general tant a nivell físic, com vital, emocional i a la fi espiritual.

“Una boca equilibrada transmet i reflecteix l’equilibri global del Ser.”

La Dentosofia i el seu origen

“Recorregut que es caracteritza per ser una aproximació humanística a l’art de l’odontologia, que utilitza tècniques funcionals i que posa en evidència el vincle entre l’equilibri de la boca, l’equilibri del ser humà i de una manera més àmplia l’equilibri del món.”

La Dentosofia s’ha inspirat principalment en els estudis desenvolupats pels professors René Soulet de la Universitat de Clermont-Ferrand, André Besombes de la Universitat de Paris i Pedro Planas de la Universitat de Madrid. En una visió més general, es basa en la investigació en medicina i en neurofisiologia.

La Dentosofia és una dinàmica evolutiva resultat de l’ampliació i l’aport de nous conceptes odontològics, clínics i tècnics per a obtenir l’equilibri de la boca.

Tal i com hem dit abans, des d’el naixement, la boca es modela físicament per les funcions vitals de la respiració, la deglució-succió, la masticació i la fonació.
Les alteracions de les funcions vitals o les seves correccions tenen repercusió a tots els nivells; físic, orgànic, psíquic, emocional i de comportament.

Les observacions i experimentacions recopilades durant més de vint anys en diverses clíniques dentals, amb la pràctica de la Dentosofia, han portat a adoptar aquest doble postulat: “La psique d’una persona està tota ella impresa a la boca” i de manera recíproca: “Cada transformació a nivell oral té repercusions en la psique”.

Els procesos orals i dentals (naturals, accidentals o terapèutics) tenen una repercusió global en el pacient, cap a l’equilibri o cap al desequilibri.

En el cas del desequilibri, s’activen automàticament mecanismes de compensació, a tots els nivells, per a restablir un equilibri aparent. Això genera esforços (inconscients) permanents que desencadenen alteracions diverses: musculars, articulars, òssies, orgàniques, mentals i emocionals.

Totes les accions terapèutiques amb la Dentosofia, es dirigeixen a la instauració de l’equilibri de la boca, la qual provoca la desaparició de les compensacions i afavoreix l’harmonia a tots els nivells.

Una boca equilibrada transmet i reflecteix l’equilibri global del pacient. Una boca desequilibrada presenta els defects d’estructura i de manera general, una manca de desenvolupament en les tres dimensions; antero-posterior, vertical i transversal.

Ja que el desenvolupament en les tres dimensions és interdepenent, la teràpia es realitza a nivell dels tres plans de l’espai. L’objectiu és permetre a la cavitat oral l’assolir al finalitzar el tractament, el desenvolupament harmoniós previst per la natura i la desaparició de les tensions musculars, les quals són una de les indicacions del progrés de la teràpia.

Corregir i completar el desenvolupament de la boca, interromput en el moment del creixement, aporta informacions i possibilitats noves a tots els nivells de l’existència.

Com actua terapèuticament la Dentosofia

Es basa en el fet de què cada ésser humà poseeix un potencial d’equilibri que no perd mai en la seva qualitat de naturalesa profunda i saludable.

L’expressió d’aquest equilibri, està sovint frenada per les autolimitacions inconscients (psíquiques i físiques) creades pel pacient en resposta a allò que ha viscut.

El paper primari de la terapeuta, que t’acompanya en aquest procés, és el d’afavorir el desbloqueig d’aquestes limitacions i fer de guia cap al creixement complert de la teva boca (fet que permet el reposicionamient de les teves dents).

Des de l’inici del tractament, tenim una visió clara de l’objetiu a assolir gràcies a les regles universals de l’ equilibri del sistema estomatognàtic. Per arribar a ell, disposem d’eones materials (aparells odontològics de reeducació funcional, pròtesis si és que son necessàries) i inmaterials (atenció, perseverànça, estructura, capacitat d’adaptació, esperit per perdre decisions i el coratge per posar-les en pràctica).

L’utilització precisa d’aquestes mesures respectant el ritme personal de cadascú, ens permet alliberar les capacitats naturals d’autoguariment. Aquestes en són tantes, que cap pacient pot estar exclòs del benefici total o parcial del mètode.

La pràctica de la Dentosofia (“saviesa de les dents”) considera al pacient en la globalitat del seu ser i supera els marcs habituals del tractament odontològic. Al mateix temps, és innovació, ja que ens permet oferir aquest recorregut terapèutic des d’una perspectiva on l’art de guarir, té una concepció humanístic, en la qual la persona que presenta un símptoma disposarà de les eines per participar activament en la resolució de la disfunció i l’aprenentage a través del seu camí vital.

La Dentosofia “la sabiduría de los dientes”

Clinica-Dental-Pallach-Tu-Dentista-en-Corbera-Llobregat-936505425

Es un enfoque humanístico de la odontología, que considera la globalidad del ser y supera el enfoque clásico del tratamiento dental convencional. Está creada por el Dr. Michel Montaud y basada en la Antroposofía.

Desde el nacimiento, tu boca está modelada físicamente por las funciones vitales de la respiración, la deglución-succión y la masticación, las cuales constituyen el corazón y el ritmo de la dinámica dental.

Con la Dentosofía y el uso del Activador Plurifuncional, restablecerás el funcionamiento adecuado de tu boca a través de; los ejercicios indicados en cada etapa (centrados en la reeducación de las funciones vitales) y los cuidadosos actos dentales, en caso de ser necesarios.

Todo lo que ocurre y muestra tu boca, te ofrece la posibilidad de iniciar un nuevo camino, un recorrido vital y personal consciente, a través del cual, puedes restablecer el equilibrio de tu boca y con él, el de la totalidad de tu persona.
En este proceso, estarás acompañada en todo momento por mi persona y la atención serena de tu caso.

A través de tu fuerza de voluntad, irás evolucionando, a la vez que adquirirás la capacidad de crear tu propia forma de cavidad oral, conformando “tu modelo de boca”. Esta técnica se puede iniciar en cualquier momento de la vida, independientemente de tu edad o de la situación actual de tu boca.

El objetivo es permitir el desarrollo armónico de los huesos maxilares y de los músculos que en ellos se insertan. Con este proceso, se equilibran correctamente las funciones masticatórias, respiratorias, de deglución y de fonación, permitiendo la colocación de tus dientes en la cavidad bucal, según el modelo que les corresponde.

El propósito de la Dentosofía, es el equilibrio de tu boca y de tu cuerpo, alcanzando el bienestar general tanto a nivel físico, vital, emocional y espiritual.

“Una boca equilibrada transmite y refleja el equilibrio global de la persona.”

La Dentosofía y su origen

“Recorrido que se caracteriza por una aproximación humanística al arte de la odontología, que utiliza técnicas funcionales y que pone en evidencia el vínculo entre el equilibrio de la boca, el equilibrio del ser humano y de un modo más amplio el del mundo.”

Desde siempre se ha considerado el aparato oro facial como parte constituyente de todo el organismo. .
En el campo odontológico, la Dentosofía se ha inspirado principalmente a los estudios desarrollados por los profesores René Soulet de la Universidad de Clermont-Ferrand, André Besombes de la Universidad de París y Pedro PLANAS de la Universidad de Madrid.
En un campo más general, se basa en la investigación en medicina y neurofisiología.

La Dentosofía es una dinámica evolutiva resultado de el desarrollo de nuevos conceptos odontológicos, clínicos y técnicos para obtener el equilibrio de la boca .
Desde el nacimiento la boca esta modelada físicamente por las funciones vitales como ; la respiración, la succión-deglución y la masticación.

Las alteraciones de las funciones vitales o sus correcciones tienen repercusión a todos los niveles: físico, orgánico, psíquico, emocional y de comportamiento.

Las observaciones y experimentaciones recopiladas durante más de veinte años en diversos clínicas dentales, con la práctica de la Dentosofía, han llevado a adoptar este doble postulado:“La psique de una persona está toda impresa en la boca” y de modo recíproco “Cada transformación a nivel oral tiene repercusiones en la psique”.

Los acontecimientos orales y dentales (naturales, accidentales o terapéuticos) tienen una repercusión global en el paciente, hacia el equilibrio o al desequilibrio.
En el caso del desequilibrio, se activan automáticamente mecanismos de compensación, a todos los niveles, para restablecer un equilibrio aparente. Esto genera esfuerzos (inconscientes) permanentes que desencadenan alteraciones diversas: musculares, articulares, articulares, óseas, orgánicas, mentales y emocionales.
Todas las acciones terapéuticas en Dentosofía, se dirigen a la instauración del equilibrio de la boca, que provoca la desaparición de las compensaciones y favorece la armonía en todos los niveles.

Una boca equilibrada transmite y refleja el equilibrio global del paciente. Una boca desequilibrada presenta los defectos de estructura y de manera general, una falta de desarrollo en las tres dimensiones; antero-posterior, vertical y transversal.
Dado que el desarrollo en las tres dimensiones es interdependiente, la terapia se realiza a nivel de los tres planos del espacio. El objetivo es permitir a la región oral alcanzar al final del tratamiento el desarrollo armonioso previsto por la naturaleza y la desaparición de las tensiones musculares, los cuáles son uno de los indicadores del progreso de la terapia.
Corregir y completar el desarrollo de la boca que fue interrumpido en el momento del crecimiento, aporta informaciones y posibilidades nuevas a todos los niveles de la existencia.

Como actúa terapéuticamente la Dentosofía
Se basa en el hecho de que cada ser humano posee un potencial de equilibrio que no pierde nunca en su calidad de naturaleza profunda y saludable.
La expresión de este equilibrio, está muchas veces frenada por las autolimitaciones inconscientes (psíquicas y físicas) creadas por el paciente en respuesta a lo que ha vivido.
El papel primario de la terapeuta, que te acompaña en este proceso, es favorecer el desbloqueo de estas limitaciones y guiarte hasta el crecimiento completo de tu boca (lo cual permite el reposicionamiento de sus dientes).
Desde el inicio del tratamiento, tenemos una visión clara del objetivo a alcanzar gracias a las reglas universales del equilibrio del sistema estomatognático. Para llegar a él, disponemos de utensilios materiales (aparatos odontológicos de reeducación funcional, prótesis si fueran necesarias) e inmateriales (atención, perseverancia, estructura, capacidad de adaptación, espíritu para tomar decisiones y el coraje para ponerlas en práctica).
La utilización precisa de estas medidas respetando el ritmo personal de cada uno, nos permite liberar las capacidades naturales de autocuración. Estos son tales que ningún paciente puede estar excluido del beneficio total o parcial del método.

La práctica de la Dentosofía (“sabiduría de los dientes”) considera al paciente en la globalidad de su ser y supera los marcos habituales del tratamiento odontológico. A su vez, es innovación, ya que nos permite ofrecer este recorrido terapéutico desde una perspectiva donde el arte de sanar, tiene una concepción humanística.